Warunki kształcenia dzieci niepełnosprawnych w placówkach oświatowych

Warunki kształcenia dzieci niepełnosprawnych w placówkach oświatowych Niewielu z nas zdaje sobie sprawę z tego jakie warunki powinna spełniać placówka oraz klasa aby mogły pobierać w niej naukę dzieci z różnorakimi niepełno sprawnościami. Liczba dzieci w klasie uwarunkowana jest tym, z jakimi niepełno sprawnościami uczęszczają do danej klasy dzieci. Zajmijmy się najpierw szkołami i ośrodkami specjalnymi, w których edukują się tylko i wyłącznie dzieci niepełnosprawne. Jeżeli w szkole lub w klasie są dzieci z upośledzeniem znacznym lub umiarkowanym taka klasa liczy od sześciorga do ośmiorga dzieci. Natomiast jeśli uczęszczają dzieci dotknięte autyzmem i z niepełnosprawnością sprzężoną wówczas liczba uczniów wynosi od dwóch do czterech. Ponad to, każda szkoła może zatrudnić asystenta nauczyciela, który będzie pomagał nauczycielowi prowadzącemu. Oczywiście poza szkołami specjalnymi, istnieją klasy z oddziałami integracyjnymi w niemal każdej placówce. Wtedy liczba wszystkich uczniów w takiej klasie musi wynosić od piętnastu do dwudziestu, przy czym uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności w takiej klasie jest od trzech do pięciu. W klasie integracyjnej zazwyczaj pracuje dwoje nauczycieli, jeden jest koordynatorem, drugi zaś jest pomocnikiem nauczyciela. Obydwie te osoby muszą posiadać wykształcenie pedagogiczne oraz wykształcenie o profilu wychowania i edukacji dzieci niepełnosprawnych, na przykład: oligofrenopedagogikę, pedagogikę specjalną czy pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą.

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes